Trending Stories
De nederlandse referentie voor pc utilities, antivirus en aanverwante zaken.
=Menu

Copyright & Disclaimer

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij ComputerOpschonen.com. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopienen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciele doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever/auteur.

Disclaimer:

Hoewel de informatie op deze website met de grootse zorg is samengesteld, kan ComputerOpschonen.com geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele hierin voorkomende onjuistheden of onvolkomenheden. Het gebruik van de informatie is geheel op eigen risico. Computer Opschonen Advies ontwikkelt geen software en heeft ook geen klantenondersteuning voor utility software zoals de Registry Booster of een virusscanner zoals Panda antivirus.

 

HomePage

Protected by Copyscape Duplicate Content Penalty Protection

©2007-2010 ComputerOpschonen – All rights reserved.
We investigate and prosecute all attempts at copying out work with out consent.

©2007-2010 ComputerOpschonen – All rights reserved.We investigate and prosecute all attempts at copying out work with out consent.  Limburg, 6336 XV Hulsberg, Nederland-©2007-2010 ComputerOpschonen